Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Kontrola zarządcza w Mieście Przemyślu

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-09-01 15:16:00 Zarządzenie Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
obowiązuje od: 2014-09-01  
2014-12-19 10:48:00 Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2014 roku. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego.
obowiązuje od: 2014-12-12 do: 2015-01-10 W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego. Szczegóły związane z terminem obowiązywania oraz jego zakresem zostały zawarte w treści w/w Rozporządzenia.  
2014-12-16 08:15:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działki nr: 688/5, 669/5, 693/4 obr. 203 przy
obowiązuje od: 2014-12-16 do: 2014-12-30 Przemyśl, dnia 15 grudnia 2014 r.   BGP.6733.24.2014   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 
2014-12-15 11:14:00 .Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu w dniu 5 grudnia 2014 r., decyzji znak: I-VIII.7820.1.5.2014, zmieniającej w części dotyczącej budowy ekranów akustycznych.
obowiązuje od: 2014-12-15 do: 2014-12-29  
2014-12-10 11:51:00 OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków sanitarnych - PP2 (oznaczenie wg projektu budowlanego) z instal
obowiązuje od: 2014-12-10 do: 2014-12-31 Przemyśl, dnia 10 grudnia 2014 r.   BGP.6740.373.2014   O G Ł O S Z E N I E    Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),   podaje się do publicznej wiadomości 
2014-12-03 13:38:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 868/4 obr. 215 dla zasilania budynku jednorod
obowiązuje od: 2014-12-03 do: 2014-12-17 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.23.2014    Przemyśl, dnia 03 grudnia 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-12-03 11:06:00 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak I-VIII.7820.1.5.2014 w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogi pn.: „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej dro
obowiązuje od: 2014-10-29 do: 2014-11-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak I-VIII.7820.1.5.2014 w sprawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogi pn.: „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”  
2014-12-01 14:39:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 117/1 obr. 206 dla zasilania budynku jednorodzinne
obowiązuje od: 2014-12-01 do: 2014-12-15 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 01 grudnia 2014 r.   BGP.6733.18.2014    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-11-19 14:38:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa kładki dla rowerów z dojazdami w formie ścieżki rowerowej oraz miejscem obsługi rowerzystów na dz. nr 1602/1, 1602/2 i 1774/5 obr. 205 przy Wybrzeżu Ojca
obowiązuje od: 2014-11-19 do: 2014-12-03 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.17.2014   Przemyśl dnia 18 listopada 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z późn. 
2014-11-14 13:55:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 14 obejmująca budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudo
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 14 listopada 2014 r.   BGP.6733.14.2014   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 
2014-11-14 13:47:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego (na dz. nr 1741/1 obr.202) z przebiegiem przez teren dzi
obowiązuje od: 2014-11-14 do: 2014-11-28 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 12 listopada 2014 r.   BGP.6733.16.2014   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 647 z 
2014-11-13 09:30:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Zagospodarowanie terenu działek nr: 1764, 1766 i 1768 obr. 205, położonego przy Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II w Przemyślu..."
obowiązuje od: 2014-11-13 do: 2014-11-27 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.20.2014    Przemyśl, dnia 7 listopada 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda