Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Kontrola zarządcza w Mieście Przemyślu

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-09-01 15:16:00 Zarządzenie Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
obowiązuje od: 2014-09-01  
2014-10-14 13:38:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego wodociągu rozdzielczego z rur żeliwnych Ø 100 do zaopatrzenia w wodę przy ul. Św. Jana Nepomucena w Przemyślu
obowiązuje od: 2014-10-14 do: 2014-10-28 BGP.6733.19.2014    Przemyśl, dnia 14 października 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-10-14 08:24:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 117/1 obr. 206 dla zasilania budynku jednorodz
obowiązuje od: 2014-10-14 do: 2014-10-28 BGP.6733.18.2014   Przemyśl, dnia 13 października 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-10-06 12:03:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowa kładki dla rowerów z dojazdami w formie ścieżki rowerowej oraz miejscem obsługi rowerzystów na dz. nr 1602/1, 1602/2 i 1774/5 obr. 205 przy
obowiązuje od: 2014-10-06 do: 2014-10-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.17.2014   Przemyśl, dnia 6 października 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z 
2014-09-25 07:47:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego (na dz. nr 1741/1 obr.202) z przebiegiem przez teren
obowiązuje od: 2014-09-25 do: 2014-10-09 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.16.2014   Przemyśl, dnia 22 września 2014 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), 
2014-09-24 08:19:00 Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń od lekarzy zainteresowanych świadczeniem w 2014r. usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2014-09-24 do: 2014-09-30 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)   Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. nr 118, poz. 687 z późn. zm.), w celu powołania lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Przemyśla,  przyjmuje zgłoszenia od lekarzy zainteresowanych świadczeniem wyżej wymienionych usług do końca 2014r. 
2014-09-19 14:33:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 czerwca 2014 r., znak: BGP.6733.10.2014 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Zagospodaro
obowiązuje od: 2014-09-19 do: 2014-10-03 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.15.2014   Przemyśl, dnia 18 września 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi 
2014-09-04 11:49:00 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej przejście w trwały zarząd RZGW w Krakowie gruntów pokrytych wodami rzeki San
obowiązuje do: 2014-09-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2014-08-14 13:34:00 Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego na publikację wydawnictwa
obowiązuje od: 2014-08-14 do: 2014-08-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2014-06-20 09:58:00 Obwieszczenia RDOŚ w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych u
Obwieszczenia RDOŚ  w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi obwodowej m. Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885"  
2014-05-27 13:05:00 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2014-05-28 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-27 BRMP.II.5.42.11.2013 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla     Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu 
2014-05-16 15:16:00 O G Ł O S Z E N I E o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005
obowiązuje od: 2014-05-16 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-14 BRMP.II.5.42.11.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla   -  Aktualizacja 2004/2005 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda