Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Zarządzanie ryzykiem

Tablica ogłoszeń

2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-04-15 09:29:00 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.
 
2014-02-26 11:02:00 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWAN
obowiązuje od: 2014-02-26 do: 2014-03-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWANYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZADZAJACYM JEST GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL. Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1 37-700 Przemyśl ogłasza, 
2014-04-24 12:32:00 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu km 0+000,00 1+861,38” wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową: wodociągu, kanalizacji, urządzeń
obowiązuje od: 2014-04-24 do: 2014-05-08  
2014-04-23 14:32:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przebiegiem przez teren działek nr: 54 i 142/2 obr. 203, przy ul. Krakowskiej w Przemyślu”
obowiązuje od: 2014-04-23 do: 2014-05-07 BGP.6733.8.2014   Przemyśl, dnia 18 kwietnia 2014 r.   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),-   
2014-04-11 14:51:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Zagospodarowanie terenu przychodni (dz. nr 2568 obr. 202), polegające na budowie garażu dwustanowiskowego dla potrzeb stacjonujących karetek typu ”S” przy Wybrz
obowiązuje od: 2014-04-11 do: 2014-04-25 BGP.6733.10.2014   Przemyśl, dnia 10 kwietnia 2014 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 647 z późniejszymi zmianami),    
2014-04-04 14:54:00 OBWIESZCZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na odcinku słup nr 6/57/3 - słup nr 7/57/3 wraz z wymianą słupów, inwestycja na teren
obowiązuje od: 2014-04-04 do: 2014-04-18 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.21.2013. Przemyśl, dnia 3 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), z a w i a d a m i a m, 
2014-04-04 11:20:00 OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp „Lipowica II”
obowiązuje od: 2014-04-04 do: 2014-05-21 Przemyśl, dnia 02.04.2014r. BRMP.II.5.43.3.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Lipowica II” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz uchwały Rady Miejskiej  w Przemyślu Nr 252/2011 z dnia 24 listopada 2011r. 
2014-04-01 15:19:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu redukcyjno-pomiarowego dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 80/4 obr. 20
obowiązuje od: 2014-04-01 do: 2014-04-15 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.5.2014 Przemyśl dnia 28 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647), z a w i a d a m i a s i ę, iż w 
2014-04-01 15:15:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowa istniejącego zjazdu drogowego z terenu I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu z włączeniem do drogi wojewódzkiej 884 na ter
obowiązuje od: 2014-04-01 do: 2014-04-15 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.7.2014 Przemyśl dnia 28 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647), z a w i a d a m i a   s i ę, 
2014-03-26 14:53:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej i energetycznej
obowiązuje od: 2014-03-26 do: 2014-04-09 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.6.2014 Przemyśl, dnia 26 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),- z a w i a d a m i 
2014-03-19 11:36:00 OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 442, 450, 541, 542, 494, 426, 427, 582, 429, 448, 449, 82, 84, 92, 468, 474, 483, 489, 488, 553,
obowiązuje od: 2014-03-19 do: 2014-04-02 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 14 marca 2014 r. BGP.6740.18.2014 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż Prezydent Miasta Przemyśla wydał decyzję Nr 
2014-03-17 13:41:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 3 obr. 214 przy ul. Juliana Klaczki, z
obowiązuje od: 2014-03-17 do: 2014-03-31 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.4.2014 Przemyśl, dnia 6 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),- zawiadamia się, iż w dniu 6 
2014-03-17 13:30:00 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla zasilania budynku usługowego na działce nr 2256 obr. 202 przy ul. Stanisława Augusta, z pr
obowiązuje od: 2014-03-17 do: 2014-03-31 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.3.2014 Przemyśl, dnia 6 marca 2014 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami),- zawiadamia się, iż w dniu 6 
2014-03-06 11:38:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-HD(PN16) Ø90 przy ul. Łętowskiej i ul. Zamiejskiej, z przebiegiem przez działki nr: 564, 523, 522,
obowiązuje od: 2014-03-06 do: 2014-03-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) BGP.6733.9.2014 Przemyśl, dnia 5 marca 2014 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012r. Nr 0, poz. 647 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że na wniosek, 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda