Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-08-14 13:34:00 Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego na publikację wydawnictwa
obowiązuje od: 2014-08-14 do: 2014-08-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2014-06-20 09:58:00 Obwieszczenia RDOŚ w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych u
Obwieszczenia RDOŚ  w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi obwodowej m. Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885"  
2014-05-27 13:05:00 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2014-05-28 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-27 BRMP.II.5.42.11.2013 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla     Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu 
2014-05-16 15:16:00 O G Ł O S Z E N I E o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005
obowiązuje od: 2014-05-16 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-14 BRMP.II.5.42.11.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla   -  Aktualizacja 2004/2005 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
2014-05-02 12:45:00 Informacja o losowaniu publicznym składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Przemyśla
 
2014-04-30 13:18:00 Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu sportu
Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2014 roku zadań z zakresu sportu. Wyniki konkursu w załączeniu.    
2014-04-15 09:29:00 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.
 
2014-02-26 11:02:00 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWAN
obowiązuje od: 2014-02-26 do: 2014-03-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWANYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZADZAJACYM JEST GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL. Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1 37-700 Przemyśl ogłasza, 
2014-08-28 10:54:00 Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 lipca 2014 r., znak: BGP.6733.11.2014.
obowiązuje od: 2014-08-28 do: 2014-09-04 BGP.6733.11.2014   Przemyśl, dnia 26 sierpnia 2014 r.   OBWIESZCZENIE   O zmianie obwieszczenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 lipca 2014 r., znak: BGP.6733.11.2014, dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 70 
2014-07-28 14:54:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej rampy przeładunkowej wraz z zadaszeniem na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako dz. nr 56
obowiązuje od: 2014-07-28 do: 2014-08-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 28 lipca 2014 r.   BGP.6733.12.2014   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 uchwały z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 
2014-07-25 08:14:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 70 obr. 214 dla zasilania budynku usługowego przy
obowiązuje od: 2014-07-25 do: 2014-08-08 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 23 lipca 2014 r. BGP.6733.11.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 uchwały z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m 
2014-07-04 14:07:00 OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i
obowiązuje od: 2014-07-04 do: 2014-07-18 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 1 lipca 2014 r.   BGP.6740.128.2014    OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.)    podaje się do publicznej wiadomości, 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda