Subskrybuj kanał RSS

POWRÓT

Podstawowe dane podmiotu

Prezydent

Struktura urzędu

Rada Miejska

Prawo

Finanse i majątek

Projekty dokumentów

Dokumenty kontroli

Inne wystąpienia i oceny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wybory Samorządowe 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego

WYBORY 2011

Tablica ogłoszeń

Jednostki organizacyjne

Zamówienia Publiczne

Inwestycje

Elektroniczna skrzynka podawcza

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Tablica ogłoszeń

2014-05-05 16:55:00 Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
2014-05-02 12:23:00 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla dotycząca udostępniania spisu wyborców
  INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 02 MAJA 2014 R.   DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW     W związku z zarządzonymi na dzień 25-05-2014r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego         w dniach od 05 do 19 maja br. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1, II 
2014-03-05 08:04:00 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  
2014-08-14 13:34:00 Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania publicznego na publikację wydawnictwa
obowiązuje od: 2014-08-14 do: 2014-08-20 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)  
2014-06-20 09:58:00 Obwieszczenia RDOŚ w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych u
Obwieszczenia RDOŚ  w sprawie zawiadomienia stron postępowania i podania do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 18.06.2014 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dnia 25.06.2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-6613-1-53/09/bk o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi obwodowej m. Przemyśla, łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885"  
2014-05-27 13:05:00 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla
obowiązuje od: 2014-05-28 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-27 BRMP.II.5.42.11.2013 INFORMACJA Prezydenta Miasta Przemyśla o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla     Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu 
2014-05-16 15:16:00 O G Ł O S Z E N I E o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - Aktualizacja 2004/2005
obowiązuje od: 2014-05-16 do: 2014-07-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl 2014-05-14 BRMP.II.5.42.11.2013 O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla   -  Aktualizacja 2004/2005 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
2014-05-02 12:45:00 Informacja o losowaniu publicznym składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Przemyśla
 
2014-04-30 13:18:00 Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu sportu
Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2014 roku zadań z zakresu sportu. Wyniki konkursu w załączeniu.    
2014-04-15 09:29:00 Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.
 
2014-02-26 11:02:00 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWAN
obowiązuje od: 2014-02-26 do: 2014-03-12 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   W PRZETARGU PISEMNYM NA WYDZIERŻAWIENIE POWIERZCHNI REKLAMOWYCH W WIATACH PRZYSTANKOWYCH NIE WYPOSAŻONYCH W GABLOTY REKLAMOWE ORAZ GABLOT W WIATACH I NA KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH WOLNOSTOJACYCH USYTUOWANYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZADZAJACYM JEST GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL. Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1 37-700 Przemyśl ogłasza, 
2014-08-28 10:54:00 Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 lipca 2014 r., znak: BGP.6733.11.2014.
obowiązuje od: 2014-08-28 do: 2014-09-04 BGP.6733.11.2014   Przemyśl, dnia 26 sierpnia 2014 r.   OBWIESZCZENIE   O zmianie obwieszczenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 lipca 2014 r., znak: BGP.6733.11.2014, dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 70 
2014-07-28 14:54:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej rampy przeładunkowej wraz z zadaszeniem na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako dz. nr 56
obowiązuje od: 2014-07-28 do: 2014-08-11 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 28 lipca 2014 r.   BGP.6733.12.2014   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 uchwały z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), 
2014-07-25 08:14:00 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 70 obr. 214 dla zasilania budynku usługowego przy
obowiązuje od: 2014-07-25 do: 2014-08-08 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 23 lipca 2014 r. BGP.6733.11.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 uchwały z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m 
2014-07-04 14:07:00 OGŁOSZENIE o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i
obowiązuje od: 2014-07-04 do: 2014-07-18 (NIEOBOWIĄZUJĄCY) Przemyśl, dnia 1 lipca 2014 r.   BGP.6740.128.2014    OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.)    podaje się do publicznej wiadomości, 

Konto Bankowe

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl1 MARCA 2014 r.

KLIKNIJ SPRAWDŹ JAK 
DOKONYWAĆ WPŁAT

 

Kanał Miejski w Serwisie YouTube            Profil w Serwisie FACEBOOK.COM

Wszystkie Informacje na Temat Nowego Systemu Gospodarowania Odpadami

kalendarz imprez

Subskrypcja

Pogoda