Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum Nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi data publikacji: 2012-01-10 13:35:00

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDOWE

w  Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi

ul. Ratuszowa 1

37 – 700 Przemyśl

Nazwa stanowiska : Główny Księgowy

Wymiar etatu : 1 etat

Wymagania niezbędne :

(zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. nr 157, poz.1240 z dnia 27.09.2009 r/ obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, chyba ze odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; pełna zdolność do czynności  prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karalne skarbowe;

kwalifikacje wymagane na stanowisko głównego księgowego – wykształcenie wyższe ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletni staż w księgowości, bądź wykształcenie średnie policealne lub pomaturalne ekonomiczne i co najmniej sześcioletni staż w księgowości, nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet)

znajomość obsługi programu księgowego,

znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

znajomość przepisów ZUS,

umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

umiejętność  pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zakres obowiązków:

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły,

odpowiedzialność  za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansową jednostki,

bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont,

sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,

planowanie wydatków i dochodów budżetowych,

rozliczanie z Urzędem Skarbowym i ZUS,

rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki,

opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,

prowadzeni i rozliczanie ZFŚS,

wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydawanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

Curriculum Vitae,

kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach,

oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

dokumenty potwierdzające odpowiedni staż,

oświadczenie kandydata  o niekaralności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzurą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 133, po. 883 z późn. zm.)”.

Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” w sekretariacie Gimnazjum nr 2  w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pocztą na adres  ul. Ratuszowa 1 37 -700 Przemyśl w terminie do 20 stycznia 2012 r.

Aplikacje, które wpłynął po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje :

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje :

I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,

II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołana przez Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Przemyślu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni  telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla i tablicy ogłoszeń w szkole.